Sfaturi utile pentru alegerea unei scoli

Sfaturi utile de alegere unei scoli

De regula cea mai buna scoala este cea care ti se potriveste, iar cel mai bun instructor este cel cu care po?i s? stabile?ti o rela?ie armonioas?, astfel în cât bagajul de cuno?tin?e nu numai specific s? poat? fi transferat cât mai u?or ?i pl?cut. Dar totu?i, dat fiind faptul c? activitatea de ?colarizare nu ?in numai de instructor ci este un proces mai complex cât ?i faptul c? pia?a ?colilor de ?oferi este foarte diversificata, în speran?a prezent?ri obiective a situa?iei reale întâlnite, selectam aici câteva criterii.

Fie c? alegi ?coala noastr? sau nu v? oferim din experien?e noastr? în domeniu câteva sfaturi de alegerea unei ?colii, pentru a evita cazurile nepl?cute în care cele prezentate în reclam? nu sunt la în?l?imea a?tept?rilor dumneavoastr?:

 • Alege?i o ?coal? autorizat?, solicita?i s? vi se arate autoriza?ia ?colii valabil? pentru categoria pentru care dori?i s? v? preg?ti
 • C?uta?i informa?ii ?i alege?i o ?coal? care are vechime în domeniu
 • Dimensiunea ?colii este un criteriu important având în vedere faptul c? la o ?coala autorizata pentru mai multe categorii, g?si?i mai mult? seriozitate ?i pute?i beneficia de reduceri pentru mai multe cursuri urmate concomitent
 • Diversitatea tipurilor de cursuri ?i a pachetelor de servicii
 • Num?rul cât mai mare de elevii ?colariza?i reprezint? de asemenea un indiciu de seriozitate
 • Gradul de promovabilitate al ?colii reprezint? un punct important asupra c?ruia trebuie s? v? informa?i
 • C?uta?i o ?coala la care num?rul mare de elevi ?colariza?i s? se împleteasc? armonios cu gradul sporit de promovabilitate.
 • Înscrierea se face numai la sediul ?coli ?i nu în ma?ina instructorului, sau a vreunui “intermediar binevoitor”. Evita?i contactul cu persoane care v? sf?tuiesc s? nu efectua?i orele de preg?tire teoretic? ?i practic?, spunându-v? c? ave?i nevoie doar de o hârtie pe care scrie dosar de ?colarizare sip e care vi-l pot furniza ei împreun? cu actele medicale ?i psihologice aferente, contra unui “pre? corect”. Astfel de variante nu v? pot aduce decât neajunsuri. Solicita?i eliberarea de bon fiscal pentru fiecare sum? pl?tit?!
 • Nu pl?ti?i sume de bani c?tre instructori sau c?tre ?coli f?r? a vi se eliber? bon fiscal sau chitan?a conform legii. ?coala nu va r?spunde în astfel de cazuri pentru aceste sume. Informa?i imediat conducerea scoli despre orice solicitare în acest sens
 •  Exista ?coli în pia?a care afi?ata anumite tarife ?i oferte foarte “atr?g?toare” ulterior percepând tot felul de taxez ?i comisioane ilegale. INFORMA?I-V? ?i solicita?i de la început ca absolut toate costurile s? fie trecute în contractual de ?colarizare. REFUZA?I S? PL?TI?I ORICE ALTE SUME CERUTE ULTERIOR SUB DIVERSE PRETEXTE (TAXA DE ELIBERARE A DOSARULUI, S.A.M.D.!!). Un pre? mic de reclama poate ascunde multe costuri ascunse!
 • ?coala trebuie obligatoriu s? dispun? de spa?iu pentru desf??urarea activit??ii de preg?tire teoretic? Cursurile teoretice fac parte integrant? din programa ?colar? ?i intr? obligatoriu în pre?ul ?colii. Frecventa?i cursurile teoretice!!! Este mult mai simplu decât s? înve?i acas?. ?coala este obligat? s? vi le asigure. Profesori trebuie s? fie prezen?i ?i s a v? l?mureasc? toate problemele. De asemeni s?lile trebuie s? fie dotate cu material didactice cât mai performante
 • ?coala trebuie s? aib? un program extins de legisla?ie pentru acoperirea integral? a programei ?colare. ?colile sunt autorizate dup? m?rimea s?lilor de legisla?ie. La o ?coal? cu o sal? foarte mic? ?i num?r limitat de locuri, pute?i avea surpriza de nu fi trecut imediat pe tabelul de elevi ?colariza?i trimi?i c?tre ARR ?i astfel perioada dumneavoastr? de ?colarizare se poate lungi cu 3-4 s?pt?mâni.
 • Pentru rezolvarea problemelor organizatorice ?coala trebuie s? aib? un program extins la secretariat. Disponibilitatea la dialog a conduceri ?coli pentru rezolvarea amiabil? a oric?ror eventuale neîn?elegeri ap?rute este de asemeni un factor important. Tot la secretariat ar trebui s? g?si?i toate materialele didactice necesare preg?tiri dumneavoastr?
 • Programul de instruire practic? al ?colii ?i instructorilor cât mai extins (de preferin?? ?i în weekend)
 • Din punct de vedere al personalului instructorii ?i profesorii trebuie s? fie obligatoriu atesta?i ?i autoriza?i (este bine s? alege?i instructor multilateral atesta?i, categorii “A, B, C, D, E”). Atât un ?ofer cât ?i un instructor de categorii superioare au o alt? viziune atât asupra traficului cât ?i a preg?tiri profesionale. Asigura?i-v? c? instructorul este angajat legal al acelei ?coli, altfel în cazul unei eventuale neîn?elegeri nu ve?i putea s?-l schimba?i. De asemeni informative dac? instructor ?i profesori au ceva experien?? în domeniu, entuziasmul trebuind completat ?i de experien??
 • Autovehiculele folosite la ?coal? trebuie s? îndeplineasc? condi?iile legii ?i s? fie în perfect? stare de func?ionare. Asigura?i-v? c? ?coala de tine autovehicule agreate pentru categoria pentru care dori?i s? v? preg?ti?i
 • Asigurarea unei rela?ii armonioase atât între secretariat ?i elev cât ?i între elev – instructor/profesor
 • O palet? larg? de metode de instruire folosite

 

 

Încerca?i c? în schimbul sumelor pl?tite s? acumula?i cât mai multe cuno?tin?e teoretice ?i practice care v? vor fi folositoare apoi în via?a de ?ofer.

În speran?a ca cele relatate mai sus v? vor fi de mare ajutor în realizarea visului dumneavoastr? de a deveni conduc?torul auto.

 

V? urez succes ?i va a?tepta la ?coala de ?oferi AUTOSPORT

                                                                   DAN CALINESCU

Scroll to Top
Call Now Button