Informatii preschimbari permise

PRESCHIMBARE PERMIS DE CONDUCERE ROMANESC

DOCUMENTE NECESARE ( PERMIS EXPIRAT, DETERIORAT, SCHIMBARE NUME , ADRESA, PIERDERE , FURT)

HOTARARE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (republicata si actualizata)
Art. 44. –
(1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectueaza, in conditiile legii, in baza urmatoarelor documente:
a) fisa detinatorului permisului de conducere;
b) originalul si copia actului de identitate;
c) dovada platii contravalorii permisului de conducere si a taxei de eliberare a acestui document;
d) permisul de conducere a carui preschimbare se solicita, in original, daca acesta exista;
e) fisa medicala tip din care sa rezulte ca este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, daca solicitarea preschimbarii s-a facut dupa expirarea valabilitatii administrative a permisului de conducere.
(2) Pe lânga documentele prevazute la alin. (1) solicitantul trebuie sa prezinte, in cazul schimbarii numelui, documentul care atesta acest lucru, in original si copie.
(3) In situatia cetatenilor români care au domiciliul in România si se afla temporar in strainatate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, daca a fost data in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila „conformConventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare”. Mandatarul va prezenta documentele prevazute la alin. (1), in urmatoarele conditii:
a) fisa detinatorului permisului de conducere trebuie sa fie semnata de titularul permisului de conducere in fata unui functionar diplomatic;
b) actul care atesta starea de sanatate, precum si doua fotografii de data recenta ale titularului, din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe fisa detinatorului permisului de conducere, trebuie sa fie vizate de misiunea diplomatica;
c) declaratia pe proprie raspundere a titularului, data in fata functionarului diplomatic, din care sa rezulte ca nu mai detine un alt permis de conducere national cu exceptia celui depus pentru preschimbare.
ART. 43 –
Titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, in cel mult 48 de ore de la constatare, si sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice (actualizata).
ART. 24
(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a numelui, in cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea
Precizari :
1. In vederea solutionarii cu operativitate a cererilor de preschimbare a permiselor de conducere
( model al Uniunii Europene), motivate de schimbarea domiciliului titularilor ( implementarea noului domiciliu, fara eliberarea unui nou document ), presupune : solicitantii vor prezenta actul de identitate in original si copie, insotite de fisa detinatorului permisului de conducere completata;
2. Eliberarea unui nou permis de conducere se poate efectua la serviciul public comunitar pe raza carui solicitantii isi au domiciliul sau resedinta, cu conditia ca actul de identitate sa fie in termen de valabilitate ( art. 32, art. 37 din HOTARARE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, actualizata );
3. La schimbarea permiselor de conducere romanesti cu documente similare, model european, fisa detinatorului permisului de conducere se va completa de catre solicitant cu scris de mana, cu majuscule, folosind pix cu cerneala de culoare albastra. Se renunta la aplicarea fotografiei in spatiul destinat din fisa detinatorului permisului de conducere, in contextul in care imaginea faciala se preia exclusiv prin fotografierea directa a persoanei, cu ocazia prezentarii la ghiseu; Fac exceptie, urmatoarele situatii :
– schimbarea permisului de conducere al cetatenilor care au domiciliul in Romania si se afla temporar in strainatate, iar depunerea si ridicarea permiselor de conducere se efectueaza de catre alte persoane ( conf. art. 44 alin 3 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
– preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti conform OMAI 163/2001 .
Recomandari :
a) Pregatirea din timp a documentelor necesare, pentru o servire rapida si competenta;
b) Respectarea integrala a programului de ghiseu si evitarea pe cat posibil a orelor de varf;
c) Prezentarea documentelor se face de catre detinator personal sau prin intermediul altei
persoane, pe baza de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, daca a fost data in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila „conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare”. Mandatarul va prezenta documentele prevazute in art. 44 alin.3 dinHOTARAREA nr. 1.391 / 2006;
d) Contravaloarea permisului de conducere (68 lei) se poate achita la unitatea CEC , situata
in incinta sediului serviciului nostru conform, programului de lucru afisat ( luni – vineri 8.30 – 16.00).

II ) PRESCHIMBAREA PERMISELOR DE CONDUCERE NATIONALE
ELIBERATE DE AUTORITATILE COMPETENTE ALE ALTOR STATE
CU DOCUMENTE SIMILARE ROMANESTI CONFORM OMAI 163/2011

DOCUMENTE NECESARE

1. Permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute in anexa nr. 1, nr.2 si nr. 3 a carui preschimbare se solicita in original si traducerea legalizata in limba romana a acestuia SAU documentul care atesta pierderea, furtul sau lipsa justificata a permisului eliberat de autoritatile competente ale statelor prevazute in anexe nr. 1, nr.2 si nr. 3 precum si traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
2. documentul de identitate al solicitantului,in original si respectiv in copie
a. pasaportul, certificatul de inregistrare, permisul de sedere, cartea de rezidenta in Romania in cazul cetatenilor straini.
b. cartea de identitate provizorie,buletinul sau cartea de identitate in cazul cetatenilor romani.
3. fisa detinatorului permisului de conducere, completata lizibil cu majuscule ( pix cu pasta de culoare albastru sau negru) ; va avea atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3,5cm / 3,85 cm de data recenta;
4. fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia –APT CONDUCATOR AUTO – cu precizarea categoriei / categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule precum si a eventualelor restrictii medicale,ce vor fi mentionate in permisul de conducere preschimbat;
5. certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate
6. declaratia notariala pe, propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu are rezidenta normala pe teritoriul altui stat membru, ca nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc ori eliberat de autoritatile unui alt stat sau un duplicat al acestuia ca nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati in vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu i-a fost retinut si nu i-a fost adusa la cunostinta anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restrictionarea exercitarii acestui drept ;
7. dovada achitarii taxelor prevazute de lege aferente preschimbarii permisului de conducere – 68 ron la CEC;
Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei situatie in care, fisa detinatorului permisului de conducere va avea atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3×4 cm / 4×5 cm de data recenta;
IN ATENTIE
Pentru punerea in aplicare in mod unitar a prev. art.2 alin. (5) si art. (6) alin. (3 ) si ( 4) din OMAI 163/2011 – in cazul permiselor de conducere emise de autoritatile statelor nominalizate in anexa nr. 3 a ordinului care nu certifica autenticitatea permiselor de conducere si valabilitatea categoriilor ptr. care a fost eliberat ori le conditioneaza de plata unei taxe, preschimbarea se va efectua in baza certificarii obtinute de catre detinatorul permisului de la autoritatea respectiva, insotita de o traducere legalizata in limba romana a acesteia .
Nu pot fi preschimbate cu documente similare romanesti chiar daca au fost eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1),- anexa nr. 1,2,3, urmatoarele categorii de documente:
a) permisele de conducere internationale;
b) permisele de conducere a caror valabilitate a expirat, cu exceptia celor eliberate de autoritatile statelor membre;
c) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricitii care nu corespund coducrilor europene armonizate, unor suspendari ori retrageri intr-un alt stat;
d) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducator;
e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin (6) din ordonanta de urgenta, cu exceptia cazurilor in care a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din ordonanta de urgenta

OMAI 163 / 10.08.2011
privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti ( MO nr. 578 din 16.08.2011) Ordinul mentionat abroga orice alte dispozitii contrare

ANEXA Nr. 1
LISTA
cuprinzand statele membre emitente de permise de conducere nationale
ce pot fi schimbate fara examinarea sau testarea detinatorilor unor asfel de permise

1. Regatul Belgiei ;
2. Republica Ceha
3. Regatul Danemarcei
4. Republica Federala Germania
5. Republica Estonia
6. Republica Elena
7. Regatul Spaniei
8. Republica Franceza
9. Irlanda
10. Republica Italiana
11. Republica Cipru
12. Republica Letonia
13. Republica Lituania
14. Marele Ducat al Luxemburg
15. Republica Ungara
16. Republica Malta
17. Regatul Tarilor de Jos (Olanda)
18. Republica Austria
19. Republica Polona
20. Republica Portugheza
21. Republica Slovenia
22. Republica Slovaca
23. Republica Finlanda
24. Regatul Suediei
25. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
26. Republica Bulgaria
27. Regatul Norvegiei
28. Principatul Liechtenstein
29. Islanda

ANEXA Nr. 2
LISTA
cuprinzand statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere emitentede permise de conducere nationale ce pot fi schimbate fara examinarea sau testarea detinatorilor unor astfel de permise

1. Republica Africa de Sud
2. Republica Albania
3. Republica Armenia
4. Republica Azerbaidjan
5. Uniunea Bahamas
6. Bahrain
7. Republica Belarus
8. Bosnia si Hertegovina
9. Republica Federativa a Braziliei
10. Republica Cote d’Ivoire
11. Republica Croatia
12. Republica Cuba
13. Emiratele Arabe Unite
14. Republica Macedonia
15. Federatia Rusa
16. Georgia
17. Republica Cooperatista Guyana
18. Republica Islamica Iran
19. Statul Israel
20. Republica Kazahstan
21. Republica Kenia
22. Republica Kargaza
23. Statul Kuwait
24. Republica Liberia
25. Regatul Maroc
26. Principatul Monaco
27. Statul Mongoliei
28. Muntenegru
29. Republica Federala Nigeria
30. Republica Uzbekistan
31. Republica Islamica Pakistan
32. Republica Filipinelor
33. Republica Peru
34. Republica Centrafricana
35. Republica Moldova
36. Republica Congo

37. Republica San Marino
38. Republica Senegal
39. Republica Serbia
40. Republica Seychelles
41. Confederatia Elvetiana
42. Republica Tadjikistan
43. Republica Tunisiana
44. Republica Turkmenistan
45. Ucraina
46. Republica Orientala a Uruguayului
47. Republica Zimbabwe

ANEXA Nr. 3
LISTA
cuprinzand statele care nu sunt membre ale Conventie asupra circulatiei rutier emitente de permise de conducere nationale ce pot fi schimbate fara examinarea
sau testareapersoanelor posesoare ale unor astfel de permise

1. Canada
2. Republica Coreea
3. Republica Araba Egipt
4. Regatul Hasemit al Iordaniei
5. Japonia
6. Republica Libaneza
7. Republica Araba Siriana
8. Statele Unite ale Americii
9. Republica Turcia
10. Republica Populara Chineza *
*Permisele emise de autoritatile competente din Republica Populara Chineza se preschimba cu permise de conducere romanesti valabile doar pentru categoria B, pana la incheierea tratatului bilateral cu acest stat.

Scroll to Top
Call Now Button