Regulament 561

ACT

 camion

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozi?ii ale legisla?iei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 ?i (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului ?i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului.

SINTEZ?

Acest regulament se aplic? transportului rutier de m?rfuri cu vehicule a c?ror mas? maxim? autorizat? dep??e?te 3,5 tone ?i transportului rutier de c?l?tori cu vehicule care sunt amenajate pentru a putea asigura transportul a mai mult de nou? persoane.

Unele vehicule care se înscriu în aceste categorii sunt îns? scutite de aplicarea regulamentului, ?i anume:

 • vehiculele utilizate pentru transportul c?l?torilor prin servicii regulate pe un traseu care nu dep??e?te 50 km (aceste vehicule nu necesit? echiparea cu un tahograf *, dar acest regulament prevede controale pe baza orarelor ?i a tabelelor de serviciu);
 • vehicule a c?ror vitez? maxim? nu dep??e?te 40 km/h;
 • vehicule apar?inând for?elor armate, serviciilor de protec?ie civil?, de pompieri ?i for?elor responsabile cu men?inerea ordinii publice;
 • vehicule utilizate pentru ajutor umanitar, în situa?ii de urgen?? sau în opera?iuni de salvare;
 • vehicule pentru depan?ri care ac?ioneaz? pe o raz? de 100 km;
 • vehicule de încerc?ri rutiere pentru îmbun?t??ire tehnologic?;
 • vehicule care nu dep??esc 7,5 tone, utilizate pentru transporturi de m?rfuri în scopuri necomerciale;
 • vehicule care au caracter istoric ?i care sunt utilizate în scopuri necomerciale.

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) pot decide, de asemenea, s? acorde ?i alte scutiri, în baza unor condi?ii individuale de pe teritoriul lor. Acestea se refer? la vehiculele:

 • apar?inând autorit??ilor publice, cu condi?ia ca acestea s? nu concureze cu întreprinderile de transport particulare;
 • utilizate de c?tre întreprinderi agricole, horticole, forestiere, piscicole sau cresc?torii pe o raz? de pân? la 100 km;
 • a c?ror mas? maxim? admisibil? nu dep??e?te 7,5 tone, utilizate de prestatorii de servicii universale pe o raz? de 50 km pentru transportul materialelor destinate conduc?torului auto în exercitarea profesiei sale;
 • care nu dep??esc 7,5 tone ?i sunt propulsate de gaze sau electricitate, pe o raz? de 50 km;
 • care circul? pe insule mici care nu sunt legate de teritoriul na?ional;
 • utilizate pentru cursurile de ?coal? auto ?i examenele de conducere;
 • utilizate în leg?tur? cu activit??i legate de servicii de interes general, transmisiuni de radio ?i televiziune, între?inerea drumurilor ?i anumite controale;
 • pentru transportul în scopuri necomerciale a unui num?r cuprins între 10 ?i 17 c?l?tori;
 • pentru transportul echipamentelor de circ sau pentru parcuri de distrac?ii;
 • de proiecte mobile, utilizate în scopuri didactice;
 • utilizate pentru colectarea laptelui ?i pentru returnarea laptelui destinat hr?nirii animalelor;
 • specializate pentru transportul de bani ?i/sau de obiecte de valoare;
 • utilizate pentru transportul de de?euri de origine animal? care nu sunt destinate consumului uman;
 • utilizate exclusiv în porturi ?i terminale feroviare;
 • utilizate pentru transportul de animale între ferme, pie?e ?i abatoare pe o raz? de 50 km.

Conduc?torul ?i cel de-al doilea conduc?tor auto trebuie s? aib? cel pu?in 18 ani, cu excep?ia anumitor situa?ii în care al doilea conduc?tor auto înc? urmeaz? cursuri în acest sens, vârsta minim? fiind atunci de 16 ani.

Domeniul de aplicare

Acest regulament se aplic? tuturor transporturilor rutiere transfrontaliere ?i interna?ionale efectuate fie exclusiv în teritoriul UE, fie între UE, Elve?ia ?i ??rile p?r?i la Acordul privind Spa?iul Economic European (SEE).

UE este semnatar? a Acordului european privind munca echipajelor vehiculelor care efectueaz? transporturi rutiere interna?ionale (AETR), încheiat în 1970 în cadrul Organiza?iei Interna?ionale a Muncii. Domeniul de aplicare al acestui acord este mai larg decât al prezentului regulament. El se aplic? ?i vehiculelor înmatriculate în ??rile ter?e care nu sunt p?r?i la AETR, cât timp acestea circul? în spa?iul vizat de acord.

 

 

Durata de conducere

Durata de conducere este supus? mai multor norme, ?i anume:

 • durata de conducere zilnic? * nu ar trebui s? dep??easc? nou? ore. De dou? ori pe s?pt?mân?, aceasta poate fi prelungit? la zece ore;
 • durata de conducere s?pt?mânal? * nu trebuie s? dep??easc? 56 de ore;
 • durata de conducere total? nu trebuie s? dep??easc? 90 de ore pe parcursul a dou? s?pt?mâni consecutive;
 • conduc?torul auto ar trebui s? înregistreze pe tahograf ca alt? munc? orice perioad? de lucru în care nu conduce, precum ?i orice perioad? petrecut? pentru conducerea unui vehicul care nu intr? în domeniul de aplicare a prezentului regulament ?i durata de c?l?torie pe un feribot sau tren când conduc?torul nu are acces la un pat sau o cu?et?;
 • dup? o perioad? de patru ore ?i jum?tate de conducere, conduc?torul auto trebuie s? fac? o pauz? neîntrerupt? * de cel pu?in 45 de minute sau de cel pu?in 15 minute urmat? de o pauz? de cel pu?in treizeci de minute pentru aceea?i perioad?;
 • o perioad? de repaus s?pt?mânal obligatorie de cel pu?in 45 de ore (perioad? de repaus s?pt?mânal normal?) sau 24 de ore (perioad? de repaus s?pt?mânal redus?);
 • dac?, pe parcursul a dou? s?pt?mâni consecutive, un conduc?tor auto poate s? ia doar o perioad? de repaus s?pt?mânal redus?, reducerea se compenseaz? cu o perioad? de repaus echivalent? luat? în bloc, înainte de sfâr?itul celei de-a treia s?pt?mâni;
 • între dou? perioade de repaus s?pt?mânal *, un conduc?tor auto nu poate s? ia mai mult de 3 perioade de repaus zilnic reduse *;
 • în cazul în care conduc?torul auto decide s? fac? acest lucru, perioadele de repaus zilnic ?i perioadele de repaus s?pt?mânal reduse pot fi efectuate la bordul vehiculului. Cu condi?ia ca vehiculul s? fie în sta?ionare ?i s? fie dotat cu cabin? de dormit corespunz?toare;
 • când un conduc?tor auto ia o perioad? de repaus în care vehiculul este transportat cu feribotul sau cu trenul, perioada respectiv? poate fi întrerupt? de cel mult dou? ori de activit??i a c?ror durat? total? nu dep??e?te o or?. De asemenea, conduc?torul auto ar trebui s? aib? acces la un pat sau o cu?et?.

R?spundere

Întreprinderile de transport sau alte organisme care ofer? acelea?i servicii trebuie s? se asigure c? propriii conduc?tori auto se pot conforma Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind tahograful:

 • acestea nu pot oferi prime în func?ie de distan?ele parcurse sau de cantitatea de m?rfuri transportat? dac? plata respectiv? este de natur? s? pericliteze siguran?a rutier?.
 • ele trebuie s? se asigure c? orarele de transport respect? acest regulament ?i c? datele de la tahografele digitale sunt desc?rcate la momentul corect ?i p?strate cel pu?in 12 luni.

Întreprinderile de transport r?spund pentru înc?lc?rile comise de c?tre conduc?torii lor. Cu excep?ia cazurilor în care o întreprindere nu poate fi în mod rezonabil obligat? s? r?spund? pentru înc?lcare, cum ar fi atunci când un conduc?tor auto care lucreaz? pentru mai multe întreprinderi de transport nu a prezentat acestor întreprinderi informa?ii suficiente pentru ca ele s? se poat? conforma acestui regulament.

Excep?ii

Un stat membru poate:

 • dup? aprobarea de c?tre Comisie, s? permit? excep?ii pentru anumite opera?iuni de transport cu deplasare în, dinspre sau înspre regiuni ale teritoriului s?u în care densitatea popula?iei nu dep??e?te cinci locuitori pe kilometrul p?trat;
 • s? acorde o derogare pentru o perioad? de maximum treizeci de zile, în cazuri de urgen?? ?i pentru opera?iuni de transport desf??urate în întregime pe teritoriul lor;
 • cu condi?ia aprob?rii de c?tre Comisie, s? acorde o scutire în situa?ii excep?ionale, pentru opera?iuni de transport desf??urate în întregime pe teritoriul lor.

Conduc?torul auto poate deroga de la acest regulament pentru a permite vehiculului s? ajung? la un loc de oprire corespunz?tor. Conduc?torul trebuie s? indice îns? manual motivul deplas?rii în foaia de înregistrare sau pe un imprimat scos din tahograful digital. În plus, în anumite condi?ii, un conduc?tor auto care presteaz? un serviciu ocazional de transport de c?l?tori poate decala perioada de repaus s?pt?mânal cu 12 zile consecutive, începând de la perioada de repaus normal? anterioar?.

Proceduri de control ?i sanc?iuni

Statele membre vor stabili sanc?iuni pentru a asigura respectarea regulamentului pe teritoriul lor. Acestea pot:

 • s? impun? sanc?iuni financiare întreprinderilor de transport care au comis înc?lc?ri;
 • s? imobilizeze un vehicul dac? înc?lcarea este de natur? s? pericliteze siguran?a rutier?;
 • s? oblige conduc?torul auto la o perioad? de repaus zilnic;
 • s? procedeze la retragerea, suspendarea ?i aplicarea de restric?ii în ceea ce prive?te licen?a întreprinderii sau permisul de conducere al conduc?torului auto.

Pentru a se asigura c? un conduc?tor auto nu este sanc?ionat de dou? ori pentru aceea?i înc?lcare, statele membre trebuie s? îi furnizeze conduc?torului auto o dovad? scris? a sanc?iunii, pe care conduc?torul este obligat s? o p?streze ?i s? o prezinte dac? i se solicit? acest lucru. În plus, statele membre vor depune eforturi pentru a se informa cu privire la înc?lc?rile comise de c?tre persoanele nerezidente ?i la sanc?iunile aplicate resortisan?ilor proprii pentru înc?lc?ri comise în alte state membre.

Context

Regulamentul vizeaz? îmbun?t??irea siguran?ei rutiere ?i a condi?iilor de munc? în sectorul transporturilor rutiere, un sector supus unor presiuni concuren?iale. În acest scop, regulamentul stabile?te prevederi mai simple ?i mai eficace în locul celor cuprinse în fostul Regulament (CEE) nr. 3820/85.

Termeni-cheie ai actului

 • Tahograf: aparatul care înregistreaz? durata de conducere.
 • Durata de conducere zilnic?: durata de conducere total? acumulat? între dou? perioade de repaus zilnic sau între o perioad? de repaus zilnic ?i o perioad? de repaus s?pt?mânal.
 • Durata de conducere s?pt?mânal?: durata de conducere total? acumulat? între ora 00.00 a zilei de luni ?i ora 24.00 a zilei de duminic?.
 • Pauz?: perioad? în care un conduc?tor auto se poate reface. În aceast? perioad?, conduc?torul auto nu poate nici s? conduc?, nici s? desf??oare vreo alt? munc?.
 • Repaus: orice perioad? neîntrerupt? pe parcursul c?reia conduc?torul auto poate dispune liber de timpul s?u.
 • Perioad? de repaus zilnic: perioada de repaus obligatorie pe parcursul fiec?rei perioade de 24 de ore (30 de ore când vehiculul este condus de un echipaj), care trebuie s? dureze cel pu?in 11 ore (perioad? de repaus zilnic normal?) sau 9 ore (perioad? de repaus zilnic redus?).
 • Perioada de repaus s?pt?mânal: perioad? de repaus obligatorie, care trebuie s? înceap? pân? la sfâr?itul a ?ase perioade de 24 de ore de la perioada de repaus s?pt?mânal precedent? ?i s? dureze cel pu?in 45 de ore (perioad? de repaus s?pt?mânal normal?) sau 24 de ore (perioad? de repaus s?pt?mânal redus?).

 

Scroll to Top
Call Now Button